Information om behandling av personuppgifter
GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.
Vilka personuppgifter som samlas in, ändamål och rättslig grund för behandling
De personuppgifter som samlas in från dig som potentiell kund/blivande kund/ kund hos Anderbro KBT AB, t ex avseende utbildning eller handledning, är de som krävs för att kunna genomföra uppdraget, vanligen namn, kontaktuppgifter samt faktureringsadress. Dessa uppgifter liksom mail eller SMS rörande samarbetet raderas senast 1 år efter avslutat uppdrag.

De personuppgifter som samlas in från dig som klient/patient är de som krävs enligt Patientdatalagen. Uppgifterna lagras i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, d v s minst tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. Anderbro KBT AB skickar aldrig känsliga personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter via e-post eller SMS. E-post och SMS raderas snarast, dock senast var tredje månad. För alla patientuppgifter gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta eller om lag anger att så måste ske.
Samtycke till behandling av personuppgift
För att Anderbro KBT AB ska behandla dina personuppgifter behöver du ge ditt samtycke, detta sker vid första mötet. Du har alltid rätt att ta tillbaka samtycket utan att återtagandet påverkar lagligheten av den behandling som skett dessförinnan. Om du inte samtycker kommer vi inte att utföra denna behandling.
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.
Mottagare av uppgifter
För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av verksamheten. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa, eller ett allvarligt brott planeras och kan förhindras.
Rätten att lämna klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.
Uppgifter som krävs enligt lag
Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.